Гаранционни условия


1. Дефекти, причинени в следствие на некачествен монтаж се поемат от лицата извършили монтажа.
2. В случай на дефект, разходите и рисковете по доставка до сервиза и обратно са за сметка на купувача.
3. Желателно е изделието да се доставя в сервизната база в оригиналната си опаковка. В противен случай сервизът не носи отговорност за козметични повреди настъпили по време на престоя на изделието в сервиза.
4. Гаранционният срок не тече по време на престоя на изделието в сервиза.
5. Не се считат за гаранционни, проблеми възникнали в следствие на нормално механично износване или дефекти причинени вследствие на неправилна експлоатация.
6. Тази гаранция не се отнася за козметични повреди по корпуса, хромни или други специални покрития, както и за нормалното износване на механични компоненти подложени на износване в процеса на нормална предписана експлоатация.

Гаранционните и извънгаранционни ремонти се извършват в 30 дневен период .


За консумативи няма гаранция.

Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:


- При неспазени указания за съхранение, монтаж и експлоатация на изделието.
- При несъответсвие между данните в гаранционната карта и серийният номер на стока
- При правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица.
- При настъпила повреда в следствие на попадане на външно тяло (течности, мазнини, варовик, прах в голяма степен, насекоми и други), под въздействието на агресивна външна среда или не са полагани елементарни грижи за изделието.
- При дефект в следствие на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени в следствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (мълния, наводнения, други), при токов удар или неизправности в захранващата мрежа или други причини извън контрола на производителя/ сервиза или форсмажорни обстоятелства. Нормално тези рискове се поемат от извършителя или от съответната застраховка.
- При неспазване инструкциите в съпътстващите документации за монтаж и експлоатация.

Отказ за получаване на поръчана и доставена стока


Клиент, поръчал стока през електронния магазин и получил същата по пощата, с куриер, или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката, или част от нея след като вече тя му е доставена, само в един от следните случаи:

- при транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени;
- доставената стока явно не съответсва на поръчаната от клиента;
- цената не съответства на първоначално оферирата;
- при условията на чл.69,ал.3 от ЗЗППТ;
- рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.

§ Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка до него и връщане на стоката обратно на доставчика.

Гаранционният срок започва да тече от момента на изпращането на пратката.

Гаранция не се изпълнява за дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукта, претоварване на номиналните му параметри или употреба в разрез с предписанията в гаранцията и техническите характеристики на стоката.

2012 SDA Electronic - Всички права запазени
Уникални посещения: Днес 407 / Вчера 237/ Общо 666015 за 3002 дни / Средно дневно 222 /